ข้อมูลอาจารย์

มนตรี คงสุข

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 1 มี.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Engineering
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : วิศวกรรมโยธา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 25 มี.ค. 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Building and civil engineering
  สาขา : วิศวกรรมโยธา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ