ข้อมูลอาจารย์

กัณฑ์อเนก เรไร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 6 มี.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  ประเทศ : ไทย

 • 27 ก.ค. 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ