ข้อมูลอาจารย์

บุญญรัตน์ อ่ำสุรา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 15 พ.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : ระบบสารสนเทศ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  ประเทศ : ไทย

 • 9 ส.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Statistics
  สาขา : สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถานที่ศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ