ข้อมูลอาจารย์

Wang Hai Yan

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Arts
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
  สถานที่ศึกษา : East University of Heilongjiang
  ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ