ข้อมูลอาจารย์

ศิริพร พละศูนย์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 1 เม.ย 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Arts
  กลุ่มสาขา : Journalism and reporting
  สาขา : วารสารศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : Christ University
  ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย

 • 9 ส.ค. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Arts
  กลุ่มสาขา : Philosophy and ethics
  สาขา : ความขัดแย้งและสันติศึกษา
  สถานที่ศึกษา : Jamia Millia Islamia University
  ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ