ข้อมูลอาจารย์

พนม แก้วผาดี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 1 มี.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Arts
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร
  สถานที่ศึกษา : Christ University
  ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ