ข้อมูลอาจารย์

ธรรมนูญ บุพเต

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Arts
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
  สถานที่ศึกษา : Christ University
  ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย

 • 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Arts
  กลุ่มสาขา : Journalism and reporting
  สาขา : วารสารศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : Christ University
  ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ