ข้อมูลอาจารย์

ณัฐธินี สาลี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 7 ธ.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Chemical and process
  สาขา : วิศวกรรมเคมี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ