ข้อมูลอาจารย์

ศิริภรณ์ บุญประกอบ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ