ข้อมูลอาจารย์

ปิยะนุช สินันตา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 3 มิ.ย. 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Audio-visual techniques and media production
  สาขา : การสื่อสารมวลชน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 16 พ.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Community sanitation services
  สาขา : พัฒนาชุมชน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ