ข้อมูลอาจารย์

หฤทัย ล่องกุลบุตร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 18 มี.ค. 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : ศึกษาศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ : ไทย

 • 30 พ.ค. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Materials (wood, paper, plastic, glass)
  สาขา : วัสดุศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 22 มิ.ย. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Materials (wood, paper, plastic, glass)
  สาขา : วัสดุศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ