ข้อมูลอาจารย์

ติร บัวใบ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 มี.ค. 2558
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : สถาปัตยกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : สถาปัตยกรรมภายใน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ : ไทย

 • 27 พ.ย. 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Arts
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : สถาปัตยกรรมภายใน
  สถานที่ศึกษา : Nottingham Trent University
  ประเทศ : อังกฤษ สหราชอาณาจักร

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ