ข้อมูลอาจารย์

ประทีป พืชทองหลาง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 พ.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Psychology
  สาขา : จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 30 มี.ค. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : พุทธศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Psychology
  สาขา : จิตวิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

 • 29 เม.ย 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Sociology and cultural studies
  สาขา : พระพุทธศาสนา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ