ข้อมูลอาจารย์

นวิตถา โสภาจารีย์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 19 มี.ค. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บัญชีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

 • 16 ส.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Accountancy
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : The University Of New South Wales
  ประเทศ : ออสเตรเลีย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ