ข้อมูลอาจารย์

ธนศักดิ์ ตันตินาคม

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 21 ต.ค. 2539
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Economics
  สาขา : ไม่ระบุ (ในกรณีที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ระบุสาขาวิชา)
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 13 ก.พ. 2532
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการทั่วไป
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ : ไทย

 • 31 พ.ค. 2529
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Accounting and taxation
  สาขา : การบัญชี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพายัพ
  ประเทศ : ไทย

 • 22 มี.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการ
  สถานที่ศึกษา : Adamson
  ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ