ข้อมูลอาจารย์

จุรีพร เลือกหา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 26 ธ.ค. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : สถาปัตยกรรมภายใน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 12 ต.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Arts
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : การออกแบบ
  สถานที่ศึกษา : Northumbia University
  ประเทศ : สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ