ข้อมูลอาจารย์

รัตนาพร นรรัตน์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 21 พ.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Physics
  สาขา : ฟิสิกส์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 16 พ.ค. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Physics
  สาขา : ฟิสิกส์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 20 มี.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Physics
  สาขา : ฟิสิกส์
  สถานที่ศึกษา : University of Jyväskylä
  ประเทศ : สาธารณรัฐฟินแลนด์

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ