ข้อมูลอาจารย์

ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 24 ก.พ. 2543
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Religion
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : สถาบันราชภัฏเชียงราย
  ประเทศ : ไทย

 • 14 ต.ค. 2547
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  ประเทศ : ไทย

 • 6 ส.ค. 2561
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ