ข้อมูลอาจารย์

วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 18 มี.ค. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : ภาษาและวรรณคดีไทย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ : ไทย

 • 25 พ.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การสอนภาษาไทย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ