ข้อมูลอาจารย์

วิยะดา มีศรี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 19 ก.ค. 2562
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mother tongue
  สาขา : ภาษาศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 23 พ.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mother tongue
  สาขา : จารึกภาษาไทย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

 • 1 มี.ค. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mother tongue
  สาขา : ภาษาไทย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ