ข้อมูลอาจารย์

ณัฐริกา ทองปัชโชติ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 13 มิ.ย. 2561
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ