ข้อมูลอาจารย์

ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 17 ม.ค. 2540
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 16 มิ.ย. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Architecture and town planning
  สาขา : การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ