ข้อมูลอาจารย์

จุมพล ชัยประเดิมศักดิ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2538
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : เครื่องกล
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ