ข้อมูลอาจารย์

ภีราวิชญ์ ชัยมาลา

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Child care and youth services
  สาขา : พัฒนาสังคม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

 • 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Community sanitation services
  สาขา : พัฒนาชุมชน
  สถานที่ศึกษา : สถาบันราชภัฏเชียงราย
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ