ข้อมูลอาจารย์

พีรพงษ์ ไชยวงค์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 31 พ.ค. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

 • 25 มี.ค. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ประวัติศาสตร์ศิลปะ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ