ข้อมูลอาจารย์

ธนากร นาเมืองรักษ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 6 ก.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ