ข้อมูลอาจารย์

อิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคพายัพ
  ประเทศ : ไทย

 • 3 ธ.ค. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ