ข้อมูลอาจารย์

นริศ อินต๊ะวงค์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 18 พ.ย. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันราชภัฎลำปาง
  ประเทศ : ไทย

 • 31 ต.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : เทคโนโลยีวัสดุ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ