ข้อมูลอาจารย์

ทินภัทร อุปราสิทธิ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 11 พ.ย. 2541
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Law
  สาขา : ไม่ระบุสาขาวิชา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 7 มี.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Law
  สาขา : ไม่ระบุสาขาวิชา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ