ข้อมูลอาจารย์

ศักดิ์ดา สุขวัฒนากร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 21 ต.ค. 2536
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : พืชศาสตร์ – พืชไร่
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประเทศ : ไทย

 • 7 มิ.ย. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : พืชศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ