ข้อมูลอาจารย์

วัลลภ พงษ์ยืน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 13 ต.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Environmental protection technology
  สาขา : เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ : ไทย

 • 27 มี.ค. 2532
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : เทคโนโลยีการผลิตพืช
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ