ข้อมูลอาจารย์

ชากรณ์ ขันแก้ว

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 9 มี.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Veterinary
  สาขา : ไม่ระบุสาขาวิชา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

 • 30 พ.ค. 2551
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : เกษตรศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ