ข้อมูลอาจารย์

วันเพ็ญ จิตรเจริญ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 30 มี.ค. 2528
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 11 พ.ย. 2534
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Science
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
  สถานที่ศึกษา : University of The Philippines Los Bonos
  ประเทศ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 • 5 มิ.ย. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Food processing
  สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
  สถานที่ศึกษา : Rheinischen FriedrichWilhelmsUniversität Bonn
  ประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ