ข้อมูลอาจารย์

บุญชู นาวานุเคราะห์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 23 มี.ค. 2525
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : สัตวศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ