ข้อมูลอาจารย์

ญาณี ด่านดำรงรักษ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 23 ก.ค. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : วิทยาศาสตร์ศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  ประเทศ : ไทย

 • 21 มี.ค. 2524
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : ชีววิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ