ข้อมูลอาจารย์

สุรีย์พร ใหญ่สง่า

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 7 มิ.ย. 2525
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ : ไทย

 • 18 มิ.ย. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Education
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  สถานที่ศึกษา : The University of Sydney
  ประเทศ : สาธารณรัฐออสเตรีย

 • 30 พ.ย. 542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Foreign languages
  สาขา : ภาษาอังกฤษ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ