ข้อมูลอาจารย์

กิจจา ไชยทนุ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 4 เม.ย 2528
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Electricity and energy
  สาขา : ไฟฟ้า-สื่อสาร
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  ประเทศ : ไทย

 • 26 พ.ค. 2540
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : การศึกษามหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : อุตสาหกรรมศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ประเทศ : ไทย

 • 1 ก.ย. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer use
  สาขา : โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต
  ประเทศ : ไทย

 • 31 ต.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Training for teachers of vocational subjects
  สาขา : การบริหารอาชีวศึกษา
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ