ข้อมูลอาจารย์

กัลยา สุวรรณวิไล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 2532
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Computer science
  สาขา : ระบบสารสนเทศ
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ