ข้อมูลอาจารย์

สุดารักษ์ แก้วดวงแสง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 4 มิ.ย. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : หลักสูตรและการสอน
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 10 มี.ค. 2528
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : อักษรศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Mother tongue
  สาขา : ภาษาไทย
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ