ข้อมูลอาจารย์

เชาวลิต พลอยแหวน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 27 ต.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ : ไทย

 • 30 พ.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : เทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ