ข้อมูลอาจารย์

สุนทรี รินทร์คำ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 5 พ.ย. 2525
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Chemistry
  สาขา : วิทยาศาสตร์ - เคมี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 12 มิ.ย. 2532
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Chemistry
  สาขา : การสอนเคมี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 28 เม.ย 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Chemistry
  สาขา : เคมีวิเคราะห์
  สถานที่ศึกษา : RMIT University
  ประเทศ : ออสเตรเลีย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ