ข้อมูลอาจารย์

ชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 26 มี.ค. 2527
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Sociology and cultural studies
  สาขา : สังคมศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 6 มิ.ย. 2534
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Sociology and cultural studies
  สาขา : เทคโนโลยีทางการศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ