ข้อมูลอาจารย์

ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 21 มิ.ย. 2545
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Training for teachers of vocational subjects
  สาขา : อาชีวศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 10 มี.ค. 2530
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ศิลปศึกษา
  สถานที่ศึกษา : วิทยาลัยครูเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ