ข้อมูลอาจารย์

วีรพจน์ การคนซื่อ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 28 มี.ค. 2531
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Crop and livestock production
  สาขา : สถาปัตยกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ