ข้อมูลอาจารย์

สุนิตา นุเสน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 3 มี.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Building and civil engineering
  สาขา : วิศวกรรมโยธา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 14 พ.ย. 2548
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Engineering
  กลุ่มสาขา : Building and civil engineering
  สาขา : วิศวกรรมโครงสร้าง
  สถานที่ศึกษา : Griffith University
  ประเทศ : ออสเตรเลีย

 • 2 ต.ค. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  หลักสูตร : Doctor of Philosophy
  กลุ่มสาขา : Mechanics and metal work
  สาขา : วิศวกรรมโยธา
  สถานที่ศึกษา : The University of Sheeffield
  ประเทศ : อังกฤษ สหราชอาณาจักร

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ