รายละเอียดหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี / General Education for Bachelor Degree

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
- บังคับ-สุขภาพ 3 หน่วยกิต
- บังคับ-บูรณาการ 9 หน่วยกิต
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- เลือกเสรี-ภาษาและการสื่อสาร 0 หน่วยกิต
- เลือกเสรี-สุขภาพ 0 หน่วยกิต
- เลือกเสรี-บูรณาการ 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- บังคับ-ภาษาและการสื่อสาร 12
GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3 (3-0-6)
GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English
3 (3-0-6)
GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน
English for Working Skills
3 (3-0-6)
GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย
Arts of Using Thai Language
3 (3-0-6)
- บังคับ-สุขภาพ 3
GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
Activities for Health
3 (2-2-5)
- บังคับ-บูรณาการ 9
GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
Problem Solving and Thinking Process
3 (3-0-6)
GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
Innovation and Technology
3 (3-0-6)
GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต
Art of Living
3 (3-0-6)
- เลือก-สังคมศาสตร์และมนุยศาสตร์ 3
GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
Life and Social Skills Development
3 (3-0-6)
GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย
Introduction to Thai Politics, Society and Economy
3 (3-0-6)
GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
GEBSO504 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก
Human Potential Development and Positive Psychology
3 (3-0-6)
GEBSO505 พลเมืองดิจิทัล
Digital Citizenship
3 (3-0-6)
GEBSO506 วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Cultural and Creative Economy
3 (3-0-6)
GEBSO507 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่
Psychology of organizational Management in Modern world
3 (3-0-6)
GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21
Man and Ethics in 21st Century
3 (3-0-6)
- เลือก-วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Necessary Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
Modern of Concept and Scientific Techniques
3 (3-0-6)
GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Scientific Methods for Research and Innovation
3 (3-0-6)
GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Environment and Sustainable Development
3 (3-0-6)
GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
Statistics and Basic Data Analysis
3 (3-0-6)
- เลือกเสรี-ภาษาและการสื่อสาร 0
GEBLC106 ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
3 (3-0-6)
GEBLC107 ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม
English for Engineering
3 (3-0-6)
GEBLC108 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ
English for Business Career
3 (3-0-6)
GEBLC109 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
GEBLC110 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
GEBLC111 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
GEBLC112 ภาษาพม่าพื้นฐาน
Fundamental Burmese
3 (3-0-6)
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอ
Report Writing and Presentation
3 (3-0-6)
GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
GEBLC204 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- เลือกเสรี-สุขภาพ 0
GEBHT602 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
GEBHT603 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
3 (2-2-5)
GEBHT604 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
Recreation for Health Promotion
3 (2-2-5)
- เลือกเสรี-บูรณาการ 0
GEBIN704 สุนทรียภาพและความงอกงามของมนุษย์
Aesthetics and Human Growth
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร