รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ / Master of Fine and Applied Arts Program in Art and Creative Design

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 24
- วิทยานิพนธ์ 12
MAAAC197 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0-36-0)
- วิชาบังคับ 12
MAAAC101 ระเบียบวิธีวิจัยศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
Research Methodology in Art and Creative Design
3 (2-2-5)
MAAAC102 การคิดสร้างสรรค์และแนวคิดในการออกแบบ
Creative Thinking and Concept in Design
3 (2-2-5)
MAAAC103 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการออกแบบอย่างยั่งยืน
Local Wisdom and Sustainable Design
3 (2-2-5)
MAAAC104 สัมมนาศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
Seminar in Art and Creative Design
3 (1-4-4)
MAAAC107 การออกแบบสิ่งทอขั้นสูง
Advanced Textile Design
3 (2-2-5)
(2) หมวดวิชาเลือก 12
- วิชาเลือกทั่วไป 12
MAAAC105 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Product Design for Environment
3 (2-2-5)
MAAAC106 การออกแบบงานหัตถกรรมเชิงนวัตกรรม
Innovative Crafts Design
3 (2-2-5)
MAAAC108 การออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
Advanced Graphic and Packaging Design
3 (2-2-5)
MAAAC109 การออกแบบภายในและเครื่องเรือนขั้นสูง
Advanced Furniture and Interior Design
3 (2-2-5)
MAAAC110 การออกแบบเครื่องประดับขั้นสูง
Advanced Jewelry Design
3 (2-2-5)
MAAAC111 การออกแบบเซรามิกขั้นสูง
Advanced Ceramic Design
3 (2-2-5)
MAAAC112 การออกแบบสื่อประสมขั้นสูง
Advanced Multimedia Design
3 (2-2-5)
MAAAC113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
Computer Technology for Art and Creative Design
3 (1-4-4)
MAAAC114 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
Applications of Information Technology in Presentation
3 (1-4-4)
MAAAC115 โครงงานทัศนศิลป์
Project in Visual Art
3 (2-2-5)
MAAAC116 การจัดการงานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
Management in Art and Creative Design
3 (3-0-6)
MAAAC117 การจัดการหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์
Art Gallery and Museum Management
3 (1-4-4)
MAAAC118 การออกแบบเพื่อการท่องเที่ยวและชุมชนเมือง
Design for Tourism and Urban Communities
3 (2-2-5)
MAAAC119 การออกแบบอย่างยั่งยืน
Sustainable Design
3 (2-2-5)
MAAAC120 แผนธุรกิจสำหรับงานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
Business Plan for Art and Creative Design
3 (2-2-5)
MAAAC121 การตลาดในงานออกแบบ
Marketing in Design
3 (3-0-6)
MAAAC122 สัมมนาศิลปะพื้นบ้านอาเซียน
Seminar in ASEAN Folk Art
3 (1-4-4)
MAAAC123 การศึกษานอกสถานที่งานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
Art and Creative Design Field Trip
3 (1-4-4)
(3) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 0
- วิชาเงื่่อนไขไม่นับหน่วยกิต 0
GEMWL101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Study
3 (3-0-6)
MAAAC124 ภาษาอังกฤษเพื่องานศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์
English for Art and Creative Design
1 (0-3-0)
MAAAC125 สัมมนาวัฒนธรรมอาเซียน
Seminar in ASEAN Culture
1 (0-3-0)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์