รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ / Master of Science Program in Plant Science

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
- วิชาบังคับร่วม 10 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 14 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 14 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 10
- วิชาบังคับร่วม 10
21010504 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชศาสตร์
Research Methods in Plant Science
4 (3-2-7)
21010505 เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางพืช
Techniques with Advanced Instruments and Equipments for Plant Research
3 (2-3-5)
21010506 การบริหารจัดการการผลิตพืชเพื่อธุรกิจ
Crop Production Management for Agribusiness
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเลือก 14
- วิชาเลือกทั่วไป 14
21011507 การจัดการดินน้ำและธาตุอาหารพืช
Soil , Water and Plant Nutrient Management
3 (2-3-5)
21011508 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชสู่อุตสาหกรรม
Quality Development of Plant Produces for Industry
3 (2-3-5)
21011509 การจัดการจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร
Microorganism Management for Agriculture
3 (2-3-5)
21011510 การพัฒนาสังคมเกษตร
Agricultural Society Development
3 (3-0-6)
21011511 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการ
Quality System and Management
3 (3-0-6)
21011512 การบูรณาการการผลิตพืชเชิงพาณิชย์
Integration of Commercial Crop Production
3 (2-3-5)
21011513 สถิติศาสตร์สำหรับการวิจัยทางพืช
Statistics for Plant Research
3 (2-3-5)
21011514 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
Information Technology for Agriculture
3 (3-0-6)
21012501 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง
Advanced Plant Breeding
3 (3-0-6)
21012502 พันธุศาสตร์ประชากรสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
Population Genetics for Plant Breeding
3 (3-0-6)
21012503 พันธุศาสตร์ปริมาณสำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
Quantitative Genetics for Plant Breeding
3 (3-0-6)
21012504 พันธุศาสตร์เซลล์ประยุกต์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
Applied Cytogenetics for Plant Breeding
3 (3-0-6)
21012505 การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยโมเลกุลเครื่องหมาย
Marker Assisted Selection for Plant Breeding
3 (2-3-5)
21012506 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานตามสภาวะเครียดทางชีวนะ
Plant Breeding for Biotic Stress Resistance
3 (3-0-6)
21012507 สรีรวิทยาพืชเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
Plant Physiology for Breeding
3 (3-0-6)
21013503 สรีรวิทยาประยุกต์เพื่อการผลิตพืช
Applied Physiology for Crop Production
3 (3-0-6)
21013504 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Post harvest Physiology and Technology
3 (2-3-5)
21013505 สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์พืช
Seed Physiology
3 (3-0-6)
21013507 เคมีเกษตรเพื่อการผลิตพืช
Agrochemicals for Crop Production
3 (3-0-6)
21013508 การผลิตพืชในสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
Crop Production Under Climate Changes
3 (3-0-6)
21019505 เรื่องเฉพาะทางด้านปรับปรุงพันธุ์พืช
Selected Topic in Plant Breeding
2 (2-0-4)
21019506 เรื่องเฉพาะทางด้านการผลิตพืช
Selected Topic in Plant Production
2 (2-0-4)
21019597 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
Special Problem in Plant Science
3 (0-9-3)
(3) วิทยานิพนธ์ 12
- วิทยานิพนธ์ 12
21019599 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0-36-12)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา หมายเหตุ
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์