รายละเอียดหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม / Bachelor of Architecture Program in Architectural Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 180 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 142 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 104 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 19 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
01210004 เทคนิคการสื่อความหมาย
Communication Techniques
3 (3-0-3)
01220001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-3)
01230002 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Logic
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus & Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
Calculus and Analytic Geometry 2
3 (3-0-3)
13080040 ฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics
3 (2-3-3)
- กลุ่มวิชาภาษา 9
01320010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-3)
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
01630001 กิจกรรม 1
Activities 1
1 (0-2-1)
01630002 กิจกรรม 2
Activities 2
1 (0-2-1)
01630007 สวัสดิศึกษา
Safety Education
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
01110003 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-3)
01110004 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-3)
01110005 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-3)
01110006 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-3)
01130002 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-3)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 142
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19
12160161 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
12900101 ภาพร่าง
Drawing and Painting
2 (1-3-1)
12900102 การจัดองค์ประกอบศิลป์
Composition Arts
2 (1-3-1)
12900103 ออกแบบเบื้องต้น
Fundamental Design
3 (1-6-2)
12900104 เขียนแบบเบื้องต้น
Basic Drafting
3 (1-6-2)
12900105 เทคนิคการแสดงแบบ
Presentation Techniques
2 (1-3-1)
12900206 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 1
History of Architecture 1
2 (2-0-2)
12900207 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2
History of Architecture 2
2 (2-0-2)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 104
12110101 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Architectural Design 1
4 (2-6-4)
Prerequisite : 12900103 ออกแบบเบื้องต้น 3 (1-6-2)
12110202 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Architectural Design 2
4 (2-6-4)
Prerequisite : 12110101 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4 (2-6-4)
12110203 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
Architectural Design 3
4 (2-6-4)
Prerequisite : 12110202 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4 (2-6-4)
12110213 ตกแต่งภายใน
Interior Design
2 (1-3-2)
12110304 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design 4
4 (2-6-4)
Prerequisite : 12110203 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4 (2-6-4)
12110305 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
Architectural Design 5
4 (2-6-4)
Prerequisite : 12110304 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 4 (2-6-4)
12110311 แนวความคิดในการออกแบบ 1
Design Concepts 1
2 (2-0-3)
12110312 แนวความคิดในการออกแบบ 2
Design Concepts 2
2 (2-0-3)
Prerequisite : 12110311 แนวความคิดในการออกแบบ 1 2 (2-0-3)
12110406 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
Architectural Design 6
4 (2-6-4)
Prerequisite : 12110305 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 4 (2-6-4)
12110407 ออกแบบสถาปัตยกรรม 7
Architectural Design 7
4 (2-6-4)
Prerequisite : 12110406 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4 (2-6-4)
12110414 การวางผังเมือง 1
City Planning 1
2 (1-3-2)
12110415 การวางผังโครงการ
Site Planning
2 (1-3-2)
12110508 ออกแบบสถาปัตยกรรม 8
Architectural Design 8
4 (2-6-4)
Prerequisite : 12110407 ออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4 (2-6-4)
12110509 โครงงานวิทยานิพนธ์
Thesis Topics
2 (1-3-2)
Prerequisite : 12110407 ออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4 (2-6-4)
12110510 วิทยานิพนธ์
Thesis
10 (0-20-10)
Prerequisite : 12110508 ออกแบบสถาปัตยกรรม 8 4 (2-6-4)
Prerequisite : 12110509 โครงงานวิทยานิพนธ์ 2 (1-3-2)
12120121 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
Construction Technology 1
3 (1-6-2)
12120222 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
Construction Technology 2
3 (1-6-2)
Prerequisite : 12120121 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 3 (1-6-2)
12120223 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
Construction Technology 3
3 (1-6-2)
Prerequisite : 12120222 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 3 (1-6-2)
12120324 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4
Construction Technology 4
3 (1-6-2)
Prerequisite : 12120223 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 3 (1-6-2)
12120325 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5
Construction Technology 5
3 (1-6-2)
Prerequisite : 12120324 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4 3 (1-6-2)
12120426 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 6
Construction Technology 6
3 (1-6-2)
Prerequisite : 12120325 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5 3 (1-6-2)
12130231 กลศาสตร์โครงสร้าง
Structure Mechanics
2 (2-0-2)
12130232 โครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Structure
2 (2-0-2)
Prerequisite : 12130231 กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (2-0-2)
12130333 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1
Reinforced Concretes Structure 1
2 (2-0-2)
Prerequisite : 12130232 โครงสร้างไม้และเหล็ก 2 (2-0-2)
12130334 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
Reinforced Concretes Structure 2
2 (2-0-2)
Prerequisite : 12130333 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 2 (2-0-2)
12140241 อุปกรณ์ประกอบอาคาร 1
Equipment for Building 1
2 (2-0-2)
12140243 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
Technology and Environment
2 (2-0-2)
12140342 อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2
Equipment for Building 2
2 (2-0-2)
Prerequisite : 12140241 อุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 2 (2-0-2)
12140344 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร
Environmental Control in Building
3 (2-3-3)
12150451 การประมาณราคา
Cost Estimation
2 (2-0-3)
12150452 การวิเคราะห์โครงการ
Program Analysis
2 (1-3-1)
12150453 การปฏิบัติวิชาชีพ
Professional Practice
2 (2-0-3)
12150454 ฝึกงานในสถานประกอบการ
On-The-Job Training
0 (0-0-127)
Prerequisite : 12110407 ออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4 (2-6-4)
12150555 สัมมนา
Seminar
2 (1-2-2)
12160362 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบ 1
Computer-Aided Design and Drafting 1
3 (2-3-3)
12180280 สถาปัตยกรรมไทย 1
Thai Architecture 1
2 (1-3-2)
12900208 ภูมิสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
Introduction to Landscape Architecture
2 (1-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 19
12140445 การจัดการพลังงานภายในอาคาร
Energy Management in Building
2 (2-0-3)
12140446 การออกแบบอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน
Energy Conservation in Building Design
3 (2-3-3)
12140447 การออกแบบแสงธรรมชาติ
Daylighting Design
3 (2-3-3)
12140448 การออกแบบแสงสว่าง
Lighting Design
2 (2-0-3)
12150456 การบริหารอาคาร
Facility Management
2 (2-0-3)
12150557 การวิเคราะห์ราคา
Cost Analysis
2 (2-0-3)
12160363 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2
Computer-Aided Design and Drafting 2
3 (2-3-3)
Prerequisite : 12160362 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบและเขียนแบบ 1 3 (2-3-3)
12160464 คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
Computer Graphics
3 (2-3-3)
Prerequisite : 12160363 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2 3 (2-3-3)
12160465 การจัดการคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
Architectural CAD Management
3 (2-3-3)
Prerequisite : 12160363 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ 2 3 (2-3-3)
12170171 สำรวจ
Survey
2 (1-3-1)
12170372 การจัดการงานก่อสร้าง
Construction Management
2 (2-0-3)
12170473 การตรวจและควบคุมงาน
Construction Inspection
2 (2-0-3)
12170474 ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง
Sanitary in High-rise Building
2 (2-0-3)
12170475 เทคโนโลยีโครงสร้าง
Structural Technology
2 (2-0-3)
12170476 ระบบงานก่อสร้างสำเร็จรูป
Industrialized Construction
2 (2-0-3)
12170477 ระบบอาคารขนาดใหญ่
Large Scale Building System
2 (2-0-3)
12180381 สถาปัตยกรรมไทย 2
Thai Architecture 2
2 (1-3-2)
Prerequisite : 12180280 สถาปัตยกรรมไทย 1 2 (1-3-2)
12180382 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
Thai Vernacular Architecture
2 (2-0-2)
12180383 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
Urban and Architectural Conservation
2 (2-0-3)
12180484 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการใช้สอยอาคาร
Building Renovation
2 (2-0-3)
12910010 สุนทรียศาสตร์
Aesthetic
2 (2-0-2)
12910020 การถ่ายภาพ
Photography
3 (2-3-3)
12910101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Management for Productivity
3 (3-0-3)
12910321 การจัดนิทรรศการ
Exhibition
3 (2-3-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร