รายละเอียดหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) / Bachelor of Industrial Technology Program in Electrical Technology (Continuing Program)

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 85 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 64 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 15
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 64
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
30030101 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-6)
30030105 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organizational Psychology Management
3 (3-0-6)
30030106 หลักการบริหารงานอุตสาหกรรม
Principles of Industrial Management
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 37
30030104 การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ
On The Job Training
3 (0-40-0)
32110103 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
32110104 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
Electrical Electromagnetics
3 (3-0-6)
32111105 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Measurements and Instrumentation
3 (3-0-6)
32111106 ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Measurements and Instruments Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32111105 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32111107 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Analysis
3 (3-0-6)
32111108 ปฏิบัติการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
Electric Circuit Analysis Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32111107 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า  3 (3-0-6)
32112101 เครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines
3 (3-0-6)
32112102 ปฎิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32112101 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32113101 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuits and Logic design
3 (3-0-6)
32113102 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
Digital Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32113101 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3 (3-0-6)
32113203 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32113101 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3 (3-0-6)
32113204 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32113203 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 (3-0-6)
32118201 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32112101 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32118202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32118201 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 (3-0-6)
32119105 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า
Electrical Technology Pre Project
1 (0-3-1)
32119207 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า
Electrical Technology Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 32119105 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
32112103 โรงต้นกำลังไฟฟ้า
Electric Power Plant
3 (3-0-6)
32112104 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
Electric Power Generation Transmission and Distribution
3 (3-0-6)
32112105 วิศวกรรมแสงสว่าง
Illumination Engineering
3 (3-0-6)
32112206 การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
3 (3-0-6)
32112207 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32112104 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32112208 ปฎิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32112207 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32112209 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Protection
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32112207 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32112210 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32110104 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32112211 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32112101 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32114102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีไฟฟ้า
Computer Programming for Electrical Technology
3 (2-3-5)
32115201 ระบบควบคุม
Control System
3 (3-0-6)
32115202 ปฎิบัติการระบบควบคุม
Control System Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32115201 ระบบควบคุม 3 (3-0-6)
32115203 การควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Industrial Control Automation
3 (2-3-5)
32115204 ระบบควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้
Proramable Logic Control Systems
3 (2-3-5)
32119208 หัวข้อเลือกทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
Selected Topics in Electrical Technology
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า